1 december, begroting – Mensen die illegalen helpen, zijn niet strafbaar. Dit zegt minister Leers bij de verdediging van zijn asielbeleid. Uitgangspunten van dat beleid zijn: sneller, strenger maar rechtvaardig. De minister krijgt voor zijn beleid steun van de coalitiepartijen, maar de oppositie heeft veel kritiek.

Leers benadrukt dat het kabinet wel de illegale aanwezigheid strafbaar stelt, maar zich daarbij ook richt op huisjesmelkers en mensenhandelaars. Maar wat is de meerwaarde van die strafbaarstelling? vragen Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP). Zij kunnen nu toch al gewoon worden uitgezet? Het beleid is nu te vrijblijvend, antwoordt Leers: “Ik wil een afschrikwekkende prikkel.” VVD-woordvoerder Van Nieuwenhuizen en Knops (CDA) hebben daar begrip voor.

Bewijslast 
Snellere procedures? Die helpen niet echt als zich elders grote rampen voltrekken, zegt Gesthuizen (SP). Spekman (PvdA) meent dat asielzoekers te weinig kans krijgen in de juridische procedure. Het is de asielzoeker niet altijd mogelijk om harde bewijzen te leveren en daarom mag de minister de bewijslast niet verschuiven naar die asielzoeker, betoogt de PvdA-woordvoerder. Schouw (D66), Dibi (GroenLinks), en Gesthuizen zijn dat met hem eens. Maar Leers benadrukt dat de echte asielzoeker kan blijven rekenen op zijn steun.

25% 
25% minder asielzoekers is niet een doel op zichzelf, benadrukt Leers. Door een verbeterde asielprocedure hoopt het kabinet een substantiële vermindering te bereiken. Dus kan het kabinet afwijken van de eis van de PVV?, vraagt Dibi. Leers antwoordt dat hij geen percentage kan noemen omdat hij afhankelijk is van veel externe factoren. Ik ga de minister niet vastpinnen op een percentage, verklaart Fritsma (PVV). De strengere asielprocedure zal volgens hem leiden tot een aanzienlijke vermindering.

Massa-immigratie 
Te veel immigranten doen niet mee met de samenleving. Dat leidt tot een disbalans in veel stadswijken, stelt minister Leers vast. Daarom neemt het kabinet maatregelen om het vertrouwen bij de burgers te herstellen. Volgens Dibi is het PVV-begrip “massa-immigratie” een electorale truc. Ik zou die term niet gebruiken, zegt Leers. Maar PVV’er Fritsma blijft eraan vasthouden. Het nieuwe asielbeleid is winst voor de mannen en vrouwen die de gevolgen van de massa-immigratie met lede ogen aanzien, aldus Fritsma.

Terugkeer 
Als een asielverzoek wordt afgewezen, zijn asielzoekers verantwoordelijk voor terugkeer naar het land van herkomst, benadrukt Leers, ook als kinderen in het geding zijn. Als die landen niet meewerken aan het terugkeerbeleid, moeten ze volgens Knops daarop worden aangesproken. Eventueel moet het kabinet maatregelen nemen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Is dit een luchtballon of een beleidsvoornemen?, vraagt Schouw (D66).

Europa 
Leers gaat steun organiseren in de EU voor zijn streven om de immigratiedruk te verminderen. Schouw vraagt waarop de minister precies af te rekenen is na zijn “zegetocht” door Europa. Of is het slechts een inspanningsverplichting? De Kamer kan mij afrekenen op de afspraak dat er een substantiële vermindering plaatsvindt van de immigranteninstroom, antwoordt de minister. Fritsma heeft er alle vertrouwen in dat de minister in de EU alles op alles zal zetten.

Slimmigratie 
“Niet je afkomst telt, maar je toekomst”. Leers zegt dat hij zich richt op immigranten die een bijdrage kunnen leveren in bijvoorbeeld de zorg en tuinbouw en niet op mensen die in Nederland weinig perspectief hebben. Volgens de minister werkt de regeling voor kennismigranten goed en is de terugloop het gevolg van conjuncturele ontwikkelingen en niet van strenger beleid. Maar Schouw is daarvan niet overtuigd. Hij wil graag een onderzoek naar de gevolgen van een strenger immigratiebeleid voor de instroom van kennismigranten.

De Kamer stemt op 7 december over de moties die bij dit debat zijn ingediend browse around these guys.